İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)Politikası

Bu politikanın amacı, tüm Eren Holding çalışanları, paydaşlar, yükleniciler ve yüklenici firma çalışanları, ziyaretçiler için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi, ulusal ve uluslararası yasal şartlar, uymak zorunda olunan diğer şartlar kapsamında sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamaktır. Bu kapsamda Tüm Eren Holding çalışanları ve çalışan temsilcileri; paydaşlar, yükleniciler, yüklenici firma çalışanları, çalışanların bulundukları yerde varsa çalışan temsilcileri ve ziyaretçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda duyarlı, bilinçli bireyler olmasına ve bunu içselleştirmelerine katkı sağlamayı taahhüt ederiz.

Hedefimiz, sürekli iyileşmeyi temel alarak iş kazaları, meslek hastalıkları, pandemik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunmaktır. Tüm Eren Holding çalışanları ve çalışan temsilcileri; paydaşlar, yükleniciler, yüklenici firma çalışanları, çalışanların bulundukları yerde varsa çalışan temsilcileri ve ziyaretçiler, bu politikaya katkı ve uyum sağlamaktan sorumludur. Tüm bu kişiler ve her düzeyde çalışanı, sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibiyle mevzuat uygulamaları doğrultusunda iş birliği yapmakla yükümlüdürler.

Politika hedeflerimizi gerçekleştirmek için:
  • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyada, mevcut alanlarda, yeni yatırım ve operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve uymak zorunda olunan diğer yükümlülüklere uygun hareket ederiz. Değişen koşullara uyum sağlarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü, tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu ve kurumumuzun vazgeçilmez bir parçası olarak görürüz. Çalışanlarımızın İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerini anlamak için gerekli iletişim ortamını yaratır, tecrübe ve bilgi paylaşımını önemseriz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye gayret gösterir, uygulanabilir ve ölçülebilir hedefler belirleriz. İSG performansına olumlu katkılarını artırmak amacıyla çalışanlarımıza gerekli tüm eğitimleri verir, sosyal ve kültürel faaliyetlerle moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyerek onları teşvik ederiz.
  • Çalışanlarımıza, iş kazaları, meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, sağlık bozulmalarına karşı korunmaları için katkı sağlar; sağlıklı bir çalışma ortamı, sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam sağlamak için çaba gösteririz.
  • Mevcut ve planlanan faaliyetlerde, proaktif yaklaşımla riskleri belirler, ortadan kaldırır veya kabul edilebilir risk seviyesine indiririz. Ramak kala olay bildirimleri ve tekrarlarını dikkate alır, yine proaktif bir yaklaşımla hareket ederiz.
  • Acil durumlarda çalışanlarımızın mal ve can güvenliğini etkileyebilecek tüm tehlikeleri önleyebilmek amacıyla gerekli önlemleri alarak, operasyonel koruma, ekipman, eğitim desteği ve gereksinimleri sağlar ve sürekli iyileştirme çalışmaları yaparız.
  • Paydaşlar, alt yükleniciler, ziyaretçiler ve organizasyonun her kademesinde bulunan çalışanlarımızın iş yerinde karşılaşabileceği riskleri tespit ederek, önlem alarak güvenlik ve sosyal refahlarını temin ederiz.
Bu politika dokümanı, Eren Holding İSG Kurulu tarafından hazırlanır, İnsan Kaynakları tarafından gözden geçirilerek, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve gerekli görüldüğü takdirde değişiklik önerileri Yönetim Kurulu onayına sunulur. Güncelleme olması durumunda, tüm çalışanlara ve paydaşlara duyurulur.